top of page
OMSORG, UTVIKLENDE LÆRINGSMILJØ OG ENGASJERTE ANSATTE.
 

«Omsorg, utviklende læringsmiljø og engasjerte voksne». 

Hos oss skal alle foreldre oppleve å føle seg trygge på at vi ønsker det aller beste for barnet deres og setter barnas behov i første rekke.

Vi er en barnehage med fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, stolthet i jobben vår, godt arbeidsmiljø, engasjement, tilstedeværelse og humor i hverdagen.

 

Barnehagen skal bidra til barns trivsel og livsglede.  

Barna skal oppleve mestring og utvikle en god selvfølelse og selvtillit.

Barna skal oppleve at «jeg er bra nok»

Vi skal fremme vennskap og forebygge krenkelser og mobbing.

 

Engelsviken barnehage skal være et godt sted å være for alle barn og voksne.

ABOUT US

BARNEHAGENS HISTORIE 

Engelsviken barnehage As er en privat barnehage i idylliske Engelsviken ved kysten utenfor Fredrikstad.


I 2002 startet  Gro og Jon Arild Hansen opp Engelsviken barnehage i  hjemmet sitt

i julsedalen 9. På dette tidspunktet var det en liten familiebarnehage med kun 9 barn.

Barnehagen flyttet til gamle Engelsviken skole  i Skolebakken i august 2003.

Skolebygget var på denne tiden eiet av Fredrikstad kommune og var et flerbruksbygg i Engelsviken. Med bla frisør, speiderrom og pensjonisttreff i 2 etg omtrent 1 gang i måneden.


I 2004 var det stor etterspørsel etter flere barnehageplasser i Engelsviken og

barnehagen åpnet på nytt en ny liten småbarnsavdeling i julsedalen. 


August 2007 samlet vi begge avdelingene til 1 stor avdeling i skolebakken for 2-6 åringer da med Godkjenning for 30  barn.

Januar 2008 solgte Gro og Jon Arild barnehagedriften til Styrer Lindis Dahlberg og Thomas A. Wisur som driftet barnehagen videre. Barnehagen leide fortsatt kun 1. etg i skolebakken av kommunen.


August 2010: På grunn av fortsatt lange ventelister hos oss fikk vi endelig barnehagedrift i begge etasjer i skolebakken bygget.
Barnehagen fikk ny godkjenning for utvildelse av driften til 45 barn.

2011 solgte Fredrikstad kommune bygget til Engelsviken Barnehage As.

Barnehagebygget vårt er Gamle Engelsviken Skole i fra 1914.
Vi har totalrenovert mesteparten av barnehagebygget siden 2008. 

I 2015 ble  Barnehagedriften fusjonert i 2 nye selskaper.

Selve driften er etablert under Engelsviken Barnehage AS og Barnehagebygget under Skolebakken 6 AS.


Mars 2019 Har LIDA Holding AS kjøpt Skolebakken 6 AS av Wisur Holding AS

 

Eneste eier av hele barnehagen med både drift og bygg er nå styrer Lindis Dahlberg

 

BARNEHAGENS ORGANISERING AV AVDELINGENE

Barnehagen har 41 barn fordelt på 2 hovedavdelinger.
Tangloppa 3-5år: 26 Barn fordelt på 2 baser. (18 barn i 2. etg. og 8 barn i 1. etg. )
Sjøstjerna 1-2 år: har 15 Barn

Basene på Tangloppa: Oppebasen og nedebasen.
Begge basene er felles fra 7.00- 07:30 og fra etter 15.00- 17.00 i tillegg til at barna er i aldersinndelte grupper og andre aktiviteter på tvers av basene.


Sjøstjerna  og nedebasen disponerer  1. etg på 148 m2
Tangloppa som har avdelingen sin i 2.etg på 137 m2 


Uteområdet er inngjerdet og har et areal på ca 2,5 mål. 


Åpningstiden er fra 07.00 til 17.00
 

BILDEGLIMT

BILDEGLIMT

ET LITE INNBLIKK I VÅR HVERDAG I ENGELSVIKEN BARNEHAGE

Ansatte i Engelsviken Barnehage 2024

Barnehageeier/ Styrer: Lindis Dahlberg

Lindis har jobbet i barnehagen siden 2003.

Lindis har bachelor som barnehagelærer fra 2001. 

Videreutdanning innen småskolepedagogikk på HIØ 2001-2003

Videreutdanning på BI, økonomi i barnehagen 2013-14

Lederutdanning i fra BI: Utvikling, kvalitet og endringsledelse 2018-2019.

Desember 2024 er hun ferdig med 3 årig deltidsutdanning som EQ-terapeut.

SJØSTJERNA 1-2 ÅRS AVDELING

inger marie okt 2022.jpg

Pedagogisk leder på Sjøstjerna

Inger Marie Drøyvold

Inger Marie har bachelor som barnehagelærer i fra 2001. Inger Marie har jobbet hos oss siden 2010. 

Hun fungerer også som stedfortreder for Styrer. 

Barnehagelærer på Sjøstjerna:

Linn Marie Wasawas

Linn var ferdig med sin Bachelor barnehagelærer utdanning juni 2021. Hun startet å jobbe hos oss august 2021.

Linn Anett 2022.jpg

Barnevernspedagog/ pedagogisk medarbeider:

Linn Anett Sneve- Thalberg

Linn Anett startet hos oss som vikar 2017 og fikk fast ansettelse som fagarbeider på småbarn januar 2018. Linn Anett har bachleorgrad i barnevern.

Martine.jpg

Pedagogisk medarbeider: Martine Follestad

Martine har vært ansatt hos oss siden september 2018 og jobber på vår småbarnsavdeling. 

Barn- og ungdomsarbeider: Marie Dalan

Marie har jobbet hos oss siden februar 2023. I utgangspunktet har Marie en 100% stilling på vår småbarnsavdeling. Men barnehageåret 2023-24 jobber Marie på Tangloppa. 

TANGLOPPA- 3-5 ÅRS AVDELING 

Pedagogisk leder : Emilie Kathinka Gangstø Eriksen

Emilie startet å jobbe hos oss august 2023. Hun er i foreldrepermisjon fra november- juli 2024, men er tilbake igjen til oppstart nytt barnehageår 2024.

IMG_9258.jpg

Pedagogisk leder Tangloppa: Charlotte Grinaker

Charlotte har jobbet hos oss som barnehagelærer siden 2010. Hun har jobbet på småbarnsavdelingen vår i 12 år før hun nå har byttet til stor avdeling. Charlotte funger som pedagogisk leder barnehageåret 2023/24. Charlotte går tilbake i rollen som barnehagelærer august 2024. 

Susann_edited.jpg

Pedagogisk medarbeider/ Barnehagelærer på disp. Tangloppa

Susann Pettersen

Startet som tilkallingsvikar hos oss i mars 2011.

Susann fikk fast 100% stilling august 2015. 

Barnehageåret nov.2023-juli 2024 jobber Susann som barnehagelærer på disp. på Tangloppa for Emilie som er i foreldrepermisjon. 

Ingelin.jpg

Pedagogisk medarbeider/ vikar fra 2024 Tanglopa

Ingelin Scheele

Ingelin startet å jobbe hos oss i mars 2010, og sluttet hos oss etter 13 år for å ta videre utdanning. 

Vi er så heldige at Ingelin nå jobber en 40% som vikar hos oss frem til hun starter i ny jobb. 

IMG_0596.jpg

Pedagogisk medarbeider/ fysioterapeut på Tangloppa:

Anette Glåmseter

Anette startet hos oss som tilkallingsvikar i 2017. 

Barnehageåret 2018-2019 jobbet hun i en 100% ekstraressurs stilling på Sjøstjerna frem til august 2019.

Fra august 2020 har Anette 80% fast stilling på Tangloppa.

Anette er utdannet hudpleier og fysioterapeut.

Barnevernspedagog/ pedagogisk medarbeider Tangloppa:

Joanna lucyna kapusta

Joanna startet hos oss som vikar via personalhuset, og fikk fast stilling hos oss august 2022. Joanna er utdannet barnevernspedagog, hun har også master i kunst og kultur formidling. .

Per anders 2022.jpg

Pedagogisk medarbeider: Per Anders Christensen

Per Anders har jobbet hos oss i ulike deltid stillinger siden 2011. Fra barnehageåret 2023 har han etter eget ønske gått tilbake til å være vikar på begge avdelinger. Per Anders jobber i snitt 1-2 dager i uka, og vi er veldig glad for å fortsatt ha han i teamet vårt. 

  BARNEHAGENS ÅRSPLAN 2023-2024

 

INNLEDNING

Barnehagen er pålagt å følge departementets rammeplan for barnehager og barnehageloven. Årsplanen er barnehagepersonalets arbeidsverktøy med forankring i både rammeplan og barnehageloven. Årsplanen bruker vi i vår pedagogiske virksomhet gjennom hele året. 
 
I denne årsplanen viser vi til arbeidsmåter, valg og begrunnelser på hvordan vi jobber ut ifra barnehagens verdigrunnlag. Her dokumenterer vi hvordan vi jobber for å omsette rammeplanenes formål og innhold i vår pedagogiske praksis. I tillegg til Årsplan har vi periodeplaner avdelingsvis og planer på tvers av avdelingene i barnehagen.

 

 

Barnehagens samfunnsmandat:

«I samarbeid og forståelse med hjemmet, skal barnehagen ivareta behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek omsorg og danning skal sees i sammenheng» (Kunnskapsdepartementet 2017) 

 

Barnehageloven §1 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».
 

 

BARNEHAGENS VISJON:

«Omsorg, utviklende læringsmiljø og engasjerte voksne». 

Hos oss skal alle foreldre oppleve å føle seg trygge på at vi ønsker det aller beste for barnet deres og setter barnas behov i første rekke.

Vi er en barnehage med fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, stolthet i jobben vår, godt arbeidsmiljø, engasjement, tilstedeværelse og humor i hverdagen.

 

Barnehagen skal bidra til barns trivsel og livsglede.  

Barna skal oppleve mestring og utvikle en god selvfølelse og selvtillit.

Barna skal oppleve at «jeg er bra nok»

Vi skal fremme vennskap og forebygge krenkelser og mobbing.

 

Engelsviken barnehage skal være et godt sted å være for alle barn og voksne.

 

 

 

 

EQ- BARNEHAGE

Vi er i gang med å sertifisere oss til å bli en EQ- barnehage. Det vil si fokus på å utvikle barnas og de ansattes Emosjonelle intelligens. Styrer tar 3 årig EQ-terapeut utdannelse og ansatte tar 1 årig EQ-kompetanse – utdannelse. Slik vi ligger ann nå, ser det ut til at vi får sertifisert oss vår/sommer 2024.

Så hvorfor har vi valgt å sertifisere oss til å bli en EQ-barnehage?

Hvordan barn blir møtt av voksne fra de er 0-6 år danner grunnlaget for hva de syns om seg selv resten av livet. Optimalt kan de i den alderen etablere en grunnfølelse av å være bra nok i kraft av den de er, dersom de møter voksne med anerkjennende tilnærming og som også er gode på å sette ord på følelser sammen med barnet.

Vi som barnehage veldig opptatt av hvordan vi ansatte møter barna til enhver tid og hvilket barnesyn de ansatte som jobber hos oss har. Vi har stort fokus på å bruke personlig språk i alle relasjoner. Ansatte- barn, ansatte – foreldre og ansatte oss imellom. Å jobbe på denne måten krever mye av oss ansatte og det er viktig at vi er pålogget til enhver tid.

Når vi snakker personlig språk, snakker vi alltid ut ifra oss selv. Det gjør også at barna som blir møtt med personlig språk også snakker mer på denne måten. De må «innom» seg selv for å kjenne etter hva de mener eller vil. For når du snakker personlig språk må du alltid kjenne etter hva du vil eller hva du mener. Vi unngår å bruke man, bør, må og skal. Vi bruker «jeg vil, jeg opplever, jeg føler, jeg mener etc. 

Med personlig språk får vi også tettere relasjoner og det er ingen tvil hos mottakere hva du vil og mener etc. fordi du snakker ut ifra deg selv.

Det å samtidig klare å sette ord på følelsene du kjenner hos deg selv og hos andre vil gjøre at vi blir tydeligere, nærmere hverandre og også mer kjent med hverandre. For når vi deler det som skjer på innsiden, så lærer vi hverandre å kjenne på en måte som knytter oss tettere sammen.

Det essensielle i livet for de aller fleste, er å ha en nær og kjærlig relasjon til seg selv. Når vi liker oss selv kan vi skape en tilsvarende relasjon til de menneskene vi ønsker å ha i livet vårt. For å kunne skape en slik relasjon trenger vi å ha tilegnet oss språk og EQ- (emosjonell intelligens) til et visst nivå.

Vi jobber med EQ for å gi barna den beste starten på livet hvor de blir kjent med seg selv og kan ivareta sine egne og andres følelser.

 

Hva er emosjonell intelligens (EQ)?

De fem ferdighetene som er knyttet til EQ-begrepet er:

•          innsikt i egne følelser

•          styring av følelser

•          motivering av seg selv

•          gjenkjennelse av følelser hos andre

•          kunsten å omgås andre mennesker

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS ÅRSTEMA  2023-24

I år har vi valgt å jobbe med tema «Vi tar vare på…»

 

Det betyr i praksis at vi skal innom alle fagområder og flette fagområdene inn i temaet «Vi tar vare på».

Begge avdelingene har laget periodeplaner som dekker barnehagens formål og innhold og de ulike fagområdene hvor det står mer detaljerte aktiviteter. På Tangloppa hos våre 3-6 åringer jobber vi litt annerledes med tema enn hos småbarnsavdelingen. Hos de større barna går vi mer i dybden i de ulike tema og det er satt opp aktiviteter etter alder på barna. 

 

I tillegg til tema «Vi tar vare på..»  Så har vi overordnet fokus på det å bruke nærmiljøet å være ute i naturen.

Vi er så heldige at barnehagen vår ligger plassert med kort vei både til skogen og stranda. Som en del av vår progresjonsplan har vi valgt at de minste barna 1-2 åringene har fokus på nærmiljøet nærmest barnehagen. At vi beveger oss lengre og lengre ut i fra barnehagen i takt med alder. Det betyr ikke at de minste aldri er ved sjøen, men at de er det i mindre grad enn de eldste. Vi har valgt at stor avdeling, våre 3-6 åringer skal ha ekstra fokus på stranda og livet i sjøen.

Det betyr heller ikke at de eldste ikke går i skogen, vi legger opp til en god balanse mellom sjø og skog, men at det er mer fokus på det maritime nærmiljøet hos de eldste barna. «Vennegjengen» som er skolestartere de går enda lengre bort fra barnehagen og har flere aktiviteter enn de yngre barna. De reiser med buss til ulike arrangement i sentrum og kirkevandring til jul, Sykler til skolen for å besøke skolen de skal begynne på osv. Vennegjengen har også egen årsplan hvor dette står mer spesifikt.

Eksempler på hvordan barnehagen jobber med tema: Vi tar vare på…

Barnehageåret i august starter med at vi tar vare på hverandre, ettersom vi har tilvenning de første månedene er dette et naturlig sted å starte.

Vi skal få både nye og gamle barn trygge hos oss i barnehagen. Vi jobber ut ifra COS (Circle of security)/ trygghetssirkelen der vi voksne er den trygge base/havn for barna og ser hva de trenger av støtte og veiledning.

 Når vi opplever at barna er trygge på hverandre og oss voksne går vi videre til flere prosjekter som f.eks:

  • Ved ulike høytider blir tema: Vi tar vare på tradisjoner som hører høytidene til.

  • Vi tar vare på kulturarven gjennom å høre på ulik musikk, lytte til eventyr, la barna bruke sansene sine i ulike aktiviteter.

  • Vi tar vare på naturen. Vi plukker søppel når vi går på tur, lager mat til fuglene når det er vanskelig for de å finne mat, vi tar pent på insektene-  dyrene vi finner.

ÅRSPLAN

Alle barn i Engelsviken Barnehage skal ha det godt.

Alle barn skal bli sett, hørt og inkludert i et fellesskap.

Alle barn skal oppleve læring ut fra egne forutsetninger 
 
 

OMSORG

Barn har rett til omsorg og nærhet. I barnehagen er det vår primæroppgave å gi akkurat det.

Barns læring og utvikling er avhengig av at de føler seg trygge og har en god tilknytning til oss i barnehagen. Derfor kommer alltid omsorg i førsterekke.

Vi skal sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med annerkjennelse, lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill.  
 
For å få trygge barn er vi helt avhengig av kompetente og sensitive voksne som gir barna den omsorgen de har behov for. Omsorgen kommer til uttrykk i alle situasjoner i løpet av dagen. Når barna vet hvor de kan finne et fang og trøst er det også lettere å ta sjanser, å kaste seg inn i leken og gjøre nye erfaringer. Barna vet også at vi som jobber i barnehagen bryr oss om dem og vil at de skal ha det bra. Med vårt ekstra fokus på EQ kommer også det frem i møtene med barna.

 

 

 LEKEN

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  (Rammeplan 2017:20)
 
Leken er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Det er i leken barna utvikler og videreutvikler sine sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. Leken er også viktig for utvikling av selvfølelse og selvtillit.  

Det er i leken at barn legger grunnlaget for sosial kompetanse.

Barnet lærer seg å forholde seg til andre gjennom sosiale koder.

Barns lek inneholder både glede og sorg, samarbeid, ekskludering, forhandlinger og makt-kamper. Leken er barnas kilde til livslang læring på godt og vondt. 
 
For å etablere en god lekekultur spiller personalet en avgjørende rolle.

Personalet må ha forståelse, bevissthet og kunnskap om barns lek. Leken må få både rom og næring. Det er de voksnes ansvar å se til at alle trives i leken og får delta ut i fra sine egne forutsetninger.

Det er viktig at ALLE barna får muligheten til å delta i lek å utvikle sin lekekompetanse og etablere vennskap. Hos oss vil vi at de ansatte deltar i leken med barna, at de hjelper de som trenger å komme i gang med lek, komme inn i lek og være en trygg voksen der vi trengs. Dette gjelder både inne og ute. Det at barna «leker så fint» er ingen hvilepute på jobb. Vi skal være tilstede som deltakere eller observatører av leken. Barna skal alltid være trygge på at de voksne i barnehagen er tilgjengelige dersom de trenger oss.
 

 

 LÆRING

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Barnehageloven §2)  

 

Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet.

Samtidig skal læring være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning.  
 
Barn har et generelt ønske om å utvikle seg, og i løpet av de første leveårene er læringspotensialet stort.

Barn lærer med hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  Vi vet at alle barn lærer uansett, men for oss er det viktig å skape en positiv læring i barnehagen. Gjennom å ta utgangspunkt i hva barnet allerede mestrer, støtter vi og hjelper barnet til å utforske og nå nye mål og ferdigheter. 
 
Læring skal være lystbetont og for barn er LEK den mest lystbetonte læringen.  

Barnas nysgjerrighet på læring blir stimulert på en god måte sammen med reflekterte, engasjerte og tilstedeværende voksne i gode samspill.

Personalet legger til rette for et stimulerende miljø både inne på avdelingene og på uteområdet i barnehagen med materialer, situasjoner og redskaper som bidrar til meningsfulle samhandlinger og læringsprosesser.

 

Gjennom utforsking og samtale skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder.  

Vi undrer oss mye sammen i fellesskap og i mindre grupper for å oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Den spontane undringen sammen med barna opplever vi som verdifull. 
 

DANNING

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i nære relasjoner til andre og på ulike arenaer gjennom hele livet. Samspill med omgivelsene og med andre er en forutsetning for utvikling av meningsdanning, kritisk sans og demokrati. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.

 

I felleskap med andre utvikler barn sin identitet og sin selvstendighet.  Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg.

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.  
De ansatte skal anerkjenne barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, og støtte barnas forsøk på å skape mening i den verden de er en del av.  For å se progresjon innenfor områdene omsorg, lek, læring og danning, tar vi alltid utgangspunkt i barnas ståsted.

Vi tilbyr barna tilpassede læringsprosesser som fremmer trivsel og utvikling på alle arenaer. 

OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING

SOSIAL KOMPETANSE

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

 Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd.)  
 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd.)  
 
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.  

Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.  Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring og deltakelse i fellesskapet.

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.  

Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte samspills-erfaringer.  Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og samspill. 
 
I vår barnehage vil vi ha ansatte som er engasjerte, tydelige, omsorgsfulle og

«pålogget» voksne sammen med barna.

Voksne som er bevisste på egne holdninger og er gode rollemodeller for barn og andre voksne. Vi vil ha voksne som tør å gi av seg selv, vise empati, anerkjennelse og bygge opp et positivt selvbilde til menneskene rundt. 
 
Vi voksne setter grenser for barna, men grenser er ikke det samme som «å ikke få lov». Det handler mer om å gi barna en forståelse av hva som er greit eller ikke greit å gjøre i samspill med andre, og hva som er bra og hva som ikke er bra for det enkelte individ.

De voksne må veilede og klare å møte hvert enkelt barn på deres premisser og utviklingsnivå. Vi møter Vi er med på å skape selvstendige mennesker. 

 

 

 

VENNSKAP

Alle barn skal ha mulighet til å få en venn, opprettholde vennskap og være en venn. Gode relasjoner til andre er avgjørende for om et barn skal lykkes i barnehagen og senere i livet.  

Vi jobber mye med å etablere gode relasjoner i barnegruppene. Noen barn trenger mer støtte enn andre til å etablere vennskap og opprettholde de.

Vi observerer barnegruppa hele dagen og ser om alle barna har noen å leke med. Er det noen som trenger hjelp til å komme inn i leken? Er det noen som blir stengt utenfor leken? Hvem har god leke-kompetanse og hvem trenger mer støtte? Er det barn som blir ertet/ mobbet? Hvor kan vi se uheldige samspillmønstre? 
 
Ut i fra hvilke barn som vi ser trenger litt ekstra hjelp til å skape gode lekevenner og erfare god lek, har vi etablert lekegrupper på stor avdeling. Disse lekegruppene er faste dager i uka og er satt sammen ut ifra de barna som trenger ekstra støtte i leken og de barna som vil være gode leke-ressurser for de andre. På den måten legger vi til rette for at alle barna opplever gode leke-situasjoner.

Vi kan tidligere forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre.  

 

Barnehagen har egen beredskapsplan:

«Mobbing i barnehagen» Barns trivsel, de voksnes ansvar.  

 

 

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

Fra 1. januar 2021 kom det et nytt regelverk og nytt kapittel i barnehageloven som skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, men nå er forpliktelsen tatt inn i loven.

 

Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Loven skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trygghet, trivsel og samspill i barnegruppa.

  SOSIAL KOMPETANSE OG VENNSKAP

 

DEMOKRATI OG BARNS MEDVIRKNING  

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering.

Barnets synspunkter skal tilleggesvekt i samsvar med dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning.)  

 

Barns medvirkning går i korte trekk ut på at alle barn uansett alder skal få være med på å påvirke egen hverdag. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter som oftest på andre måter enn ved verbalt språk alene. Det krever at vi voksne er oppmerksomme på hvert enkelt barns uttrykksform for å kunne følge opp barnas behov. Det opplever vi at vi etterstreber i enhver situasjon i løpet av dagen. 
 

Vi er opptatt av å gi rom for innspill i fra barna.

Vi inkluderer barna i ulike gjøremål og gir barna mulighet til å være viktige bidragsytere i barnehagehverdagen. I forhold til tema og aktiviteter er vi lydhøre for barns innspill. Vi kan godt endre og legge til ulike tema når det fenger barna. For eksempel månedens fredagsfest på stor avdeling er det barna i ulike grupper som er festkomite` og kommer med ønsker på festmaten, lekene og tema for dagen. Da innenfor visse rammer, men det er barna som er planleggerne.

Vi er bevisste på at barnas innspill blir tillagt vekt etter alder og modenhet.

Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Medvirkning er på mange måter en introduksjon til det demokratiske samfunnet vi lever i.  Der alle har rett til å uttrykke meninger, alle har lik verdi og rett til å bli tatt hensyn til.  Barna skal erfare at de blir sett og hørt og at deres stemme blir tatt på alvor. De skal føle seg betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen.

 

 LIKESTILLING OG LIKEVERD

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.» (Rammeplan 2017: 10.) 
 
En av barnehagens viktigste oppgaver er å bidra til at barna for utvikle sin integritet. Det er på den måten barna lærer å ta hensyn til både seg selv og andre. Selv om alle mennesker er ulike og unike er vi alle like mye verdt. Barna skal få utvikle seg optimalt ut i fra sine forutsetninger. Alle barn skal oppleve at de har like muligheter og oppleve en god følelse av å være seg selv.

I møte med en «pålogget» voksen som støtter barnet og legger til rette for læring, er vi med på å bringe frem det beste i barnet. 

DEMOKRATI, BARNS MEDVIKRNING, LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIVSMESTRING OG HELSE

 

LIVSMESTRING OG HELSE

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.»  (Rammeplan 2017:11.) 
 
I barnehagen skal vi ivareta barna som et «helt» menneske.

Med det mener vi at vi er med på bidra at barnet opplever «den gode barndom». Vi skal bidra til at barn har det godt når det er i barnehagen og fremme barnas helse.

 

Barnehagen er i en særstilling hvor vi observerer relasjoner barn/ foreldre/foresatte ved både henting og levering og i andre settinger i barnehagens regi. Dette gir oss en mulighet for innblikk i barnas omsorg- og livssituasjon også utenfor barnehagen. Personalet har et bevisst forhold til sin rolle og er godt kjent med opplysningsplikten til barnevernet.

 

Barnehagen har egen beredskapsplan for «Mistanke om, forebygging og avdekking av omsorgssvikt, seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet».  


 
I barnehagen skal barna ha mulighet for variert fysisk aktivitet, et sunt kosthold og hvile for å fremme barnas helse.

Vi er mye ute og vi går på turer, har hinderløyper både inne og ute.

Vi bruker også mye musikk til både dans og fysisk aktivitet og noen ganger i hvilestund.

 

Barn trenger å hvile i løpet av sin «arbeidsdag» i barnehagen. De minste er avhengig av søvn, og de litt eldre barna en liten hvilestund. Det er veldig individuelt hvor mye/lite hvert enkelt barn trenger søvn/hvile. Barna får mange inntrykk i løpet av dagen og de blir slitne av lek, samspill, forhandlinger, konflikter og lyd og aktiviteter i gjennom dagen.

Vi ser at de som er «ferdig» uthvilt har en mye bedre hverdag her i barnehagen. Det er mindre konflikter, mindre gråt/frustrasjon, de har bedre i lek og samspill med de andre barna. Derfor er vi veldig opptatt av at barn trenger søvn/hvile i løpet av dagen i barnehagen.

 
Et sunt og variert kosthold er nødvendig for at barna skal få i seg næring til en lang og aktiv dag i barnehagen. Barnehagen er godt kjent med sosial- og helsedirektoratets «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen». Barnehagen serverer lunsj og ettermiddagsmåltid med frukt, grønt og knekkebrød. Varm lunsj har vi 1-2 dager pr. uke. Foreldrene lager barnas matpakker til frokost.

Vi er en 5-om dagen barnehage som tilbyr grønt til alle måltider og frukt hver dag. Vi velger å kalle oss en sukker-redusert barnehage og ikke en sukkerfri barnehage. Vi koser oss med god sunn mat i hverdagen og ved noen anledninger får barna servert noe søtsaker i moderate mengder.

Desember er måneden med mest kos i barnehagen hvor vi baker og lager julesnop. Da hører også litt smaking til. Begge avdelingene har godteriposer til barna når nissen kommer i desember. I denne posen er det 1 frukt, et par pepperkaker og noe godteri, for eksempel 2 seigmenn eller en liten sjokolade. Barna får også snop i Påske-egget etter påske-eggjakten i påsken. Innholdet er blanding av kjeks, sjokolade, rosiner, tørket frukt og litt «seigt». Vi koser oss innimellom med kakao i den kalde årstiden.

I forhold til vår progresjonsplan er det 3-6 åringene som har mat-grupper og er med å lager maten til avdelingen. Vi jobber også med «matjungelen» som er en nettside med mange oppgaver og tema tilknyttet mat og måltider.

 

 Vi ønsker å gi barna gode smaksopplevelser og bidra til matglede ved å skape en god og hyggelig atmosfære rundt matlaging og måltid-situasjoner.

Alle barnas bursdager blir feiret med frukt og grønt.

 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE INNHOLD

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold.) 
 
Barnehagen er definert som en del av utdanningssystemet i Norge.

Men barnehagen skal ikke være en mini-skole. Vi skal skille oss fra skolen med mer fokus på å «bygge» små mennesker til å bli trygge selvstendige individer med godselvfølelse og selvtillit.  Vi har stort fokus på omsorg, læring, lek og danning.

Samtidig gir vi barna gode opplevelser og erfaringer innenfor alle rammeplanens fagområder.

Det å være en del av et utviklende læringsmiljø er med på å legge grunnlaget for senere utvikling og læring.
 

 

 FAGOMRÅDENE  

7 fagområder gir grunnlag for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 
 
- Kropp, bevegelse, mat og helse

- Kommunikasjon, språk og tekst

- Kunst, kultur og kreativitet

- Natur, miljø og teknologi

- Etikk, religion og filosofi  

- Nærmiljø og samfunn

- Antall, rom og form  
 

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. At barn får rike, felles opplevelser og deler kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. 
 
Målene i våre planer retter seg mot barna som individer, barnas opplevelser og læring. Det er selve læringsområdene og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Her legger vi ikke vekt på resultatene, men prosessene. Det er veien vi går sammen som er viktigst. 

Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.

​PERIODEPLANER  

I tillegg til denne årsplan utarbeider Tangloppa og Sjøstjerna egne periodeplaner for hvert barnehageår.

Periodene er delt opp i Høst, Jul, Vår og sommer.  

Planene går i dybden på planlagte tema og aktiviteter.

De viser til våre arbeidsmåter og metoder tilpasset barnegruppene på hver avdeling. Periodeplanene er mer utfyllende om hvert fagområde de jobber med innenfor perioden. 

 

«VENNEGJENGEN»- PLAN

Barnehagens 5 åringer har sin egen plan for siste året i barnehagen før skolestart. Her er det lagt ekstra vekt på at vi skal bidra til å bygge selvfølelse, selvtillit og stå-på vilje. Vi har fokus på Impulskontroll, innordningsevne, arenakompetanse og egenledelse.

Slik at barna har et best mulig utgangspunkt for skolestart og livet videre. 

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Vi lever i et digitalt samfunn og dette mener vi bør gjenspeiles i den digitale praksisen i det pedagogiske arbeidet. Barn har et grunnleggende uttrykksbehov og ved bruk av digitale verktøy kan vi bidra til barns lek, kreativitet og læring. Barna får erfaring med å kommunisere med ulike språklige uttrykk.  
 
Barnehagen har mobiltelefoner, I-pad, lydopptak, musikk- og lydanlegg, bærbare datamaskiner, skannere og kopimaskin. Alle disse brukes i aktiviteter sammen med barna.

De ansatte er bevisste på bruken av digitale verktøy og barnehagen har utarbeidet egne retningslinjer for bruken av de i henhold til barns personvern, bevisst forhold til informasjonssøk, opphavsrett og kildekritikk. 


 

Barnehagen bruker MY KID som en kommunikasjonskanal ut til foreldrene og for personalet.

 Daglig blir barn logget inn og ut via dette systemet. Samtidig legger vi inn beskjeder og oppdaterer barnas ferie/fri og fravær. Beskjeder kan også sendes via sms og epost på denne nettsiden. Her finner ansatte og foreldre alle viktige skriv, nyhetsbrev, månedsplaner og info i fra barnehagen.
 

Barnehagen finner dere også på Facebook: Side «Engelsviken Barnehage».  

Vi har også en egen gruppe på Facebook: «Engelsviken barnehage foreldre og personale» som er en lukket gruppe hvor FAU gjerne legger ut info og hvor alle foreldrene har mulighet til å kommunisere med hverandre.

 

Vi vil presisere at vi fortsatt ser på den daglige kontakten og samtalen med foreldrene som absolutt viktigst i foreldresamarbeidet.

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine» (Rammeplan 2017:10.) 
 
I barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv og naturen. 

Vi gir barna gode naturopplevelser i nærmiljøet og fremmer gode holdninger, verdier og praksis for et mer bærekraftig samfunn i barnehagen.

Vi er naturagenter på tur og plukker alltid opp søppel som ikke skal være i naturen.

Vi kildesorterer papir og avfall. Samtidig som vi har et bevisst fokus på bruken av blant annet papir og plast.

Siden vi bruker Mykid er nå all informasjon blitt papirløs.

 

Barna skal få oppleve ansatte i barnehagen med bevissthet og engasjement rundt miljø og med omsorg til naturen

 BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Barnehagen er helt avhengig av å planlegge det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Det gjør vi for at vi skal tenke og handle langsiktig.

Samtidig som vi får en kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Alle våre planer er utarbeidet med faglig kompetanse om barns allsidige utvikling.

Planer baseres på observasjoner, refleksjoner og dokumentasjon rundt enkeltbarn og barnegruppen. Planer tar også utgangspunkt i systematisk vurdering og samtaler med foreldre/ foresatte og barna selv. Personalet evaluerer barnehagens pedagogiske innhold gjennom hele året.

Vi reflekterer over egen praksis, fokuserer på aktivt holdningsarbeider og bevisstgjøring av vår barnehagehverdag.  Vi reflekterer i felleskap hele barnehagen, avdelingsvis og i fag-grupper.

 Formålet med vurderingsarbeidet vi gjør er at vi til enhver tid er sikre på at alle barn får et tilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
 
Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.  
 
«Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehage myndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen» (Rammeplan 2017:39) 

 

Vi dokumenterer barnas arbeid og læringsprosesser.

Det gir oss et godt grunnlag for videre refleksjon og å se progresjon for enkeltbarn og hele barnegruppa.

Vi bruker barnesamtaler, lydopptak, video, bildedokumentasjon.  

Vi har utstillinger/bildevegger i barnehagen hvor vi viser noe av det vi har gjort.  

Vi har månedsplaner for barna.  

Hver avdeling har egne periodeplaner.  

Vi dokumenterer med bilder på Mykid.

Sjøstjerna har også MEG-perm som er en pedagogisk dokumentasjon til hvert enkelt barn.

Foreldrene har mulighet til å følge barnehagen via facebook og instagram.

Vi gjennomfører brukerundersøkelser blant foreldrene 1 gang pr. år.

Vi bruker også kartleggingsverktøy for å kartlegge kvaliteten i barnehagen. 

NY I BARNEHAGEN? 

 

EN GOD START

Det første møtet med barnehagen skal oppleves som en god start på noe nytt.

Ikke bare på selve tiden i barnehagen, men også på den utviklingsprosessen barnet skal igjennom. Vi tar vår rolle som utviklingsarena på alvor. Barnehagen er en stor del av barnas liv. Vi vet at et foreldresamarbeid er avgjørende for barnets trivsel og vekst. 

 

FØR BARNET STARTER I BARNEHAGEN:

Styrer innkaller alle foreldre til en oppstart samtale i mai/juni før barnet skal starte i august. På denne måten blir styrer kjent med dere som foreldre og får informasjon om barnet som skal starte hos oss. Foreldrene får da også en mulighet til å stille spørsmål om det de lurer på i forhold til barnehagestarten og barnehagen generelt. For oss er denne samtalen et godt utgangspunkt for bra foreldresamarbeid og lavere terskel til å ta opp ting med styrer ved senere anledninger.


TILVENNING/ INNKJØRINGSPERIODEN

Innkjøringsperioden handler om å skape trygghet.

Både for barnet, foreldrene deres og for de som jobber i barnehagen. Det er vår jobb som omsorgspersoner i barnehagen å handle ut ifra barnas behov, og sørge for at relasjonene er preget av oppmerksomhet, empati og anerkjennelse. Vi jobber hele tiden med å lytte, tolke, forstå og se hvert enkelt barn. 
 

Som utgangspunktet hos oss:

Første dag i tilvenningen sammen med foreldrene, vi blir litt kjent med hverandre.

Dag to prøver barnet å være i barnehagen litt uten foreldrene og spiser lunsj sammen med oss.

Dag tre prøver vi at barnet sover her i barnehagen, og hentes etter sovetiden.

Dagene for barnet i barnehagen blir gradvis lengre. 
 
Det er veldig individuelt hvordan tilvenningen går og hvor fort barna blir trygge.

For noen kan de 3 dagene være «nok», mens andre trenger tilvenning over en lengre periode.

Vi ser an barnas behov og avtaler med foreldrene underveis i tilvenningsprosessen. 
 

 

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN

Barna i barnehagen er kjent med de ansatte i barnehagen siden vi er mye felles i uteperioden og ute på ettermiddagene. Ansatte hjelper også til på begge avdelinger ved sykdom/fravær i personalet. Barna kjenner selvsagt de voksne på sin avdeling best, men har samtidig et forhold til alle voksne.

For å trygge barnas overgang i fra liten til stor avdeling organiserer vi besøk på våren samme år som de skal bytte avdeling etter sommeren. Noen ganger flere småbarn av gangen og med en voksen i fra sin avdeling eller «alene» om de er klare for det. Noen ganger er det også kun 1 barn av gangen som får gå på besøk. Vi tilpasser her alltid ut ifra barnas utgangspunkt. 
 
 

OVERGANGEN TIL SKOLE

Det å begynne på skole betyr starten på noe nytt for barna.

Vi ønsker å gi de en best mulig start på skolen med å forberede oss med ekstra fokus det siste året i barnehagen. 5 åringene har som nevnt tidligere i denne årsplanen, en egen vennegjeng-plan for hva de skal bygge erfaringer på før skolestart. Vi vil bidra til at barn opplever en god selvfølelse og selvtillit og at de får en genuin tro på at jeg er bra nok. 
Barnehagen følger Fredrikstad kommune sine retningslinjer i henhold til overgang i fra Barnehage til Skole. Barnehagen har egne overførings samtaler med foreldrene hvor vi sammen går igjennom et skjema som skal sendes til skolen før oppstart.

Alle opplysninger som blir sendt eller videreformidlet til skolen i fra barnehagen er med foreldrenes samtykke.  
 
5 åringene har 1 besøksdag på skolen sammen med personalet på våren.

Da sykler vi felles til skolen. Her blir vi tatt godt imot av 1. klasse, får en omvisning på skolen og får «jobbe» litt sammen med dem i klasserommet før vi spiser lunsj sammen.

Barna får være med på 1 friminutt før vi sykler tilbake til barnehagen.  

5 åringene har også 2 førskoledager i mai/juni hvor de er på skolen, men disse dagene er sammen med sine foreldre/foresatte. 
 


TVERRFAGLIG SAMARBEID

Vi ønsker til enhver tid å gi best mulig pedagogisk tilbud til alle barn. Observasjon i barnehagen er derfor helt nødvendig for oss for at vi til enhver tid skal kunne gi hvert enkelt barn en god oppfølgning ut i fra hvor barnet befinner seg i utviklingen sin.

Barnehagen bruker internt skjema ASQ og ASQ:SE ages and stages questionaries). Begge disse skjemaene er en grovkartlegging for å kunne se hvor barnet er i sin utvikling og i sosiale samspill. Vi bruker også skjema «ALLE MED» som er et skjema som tar for seg sosial kompetanse og vi bruker TRAS- skjema som er språklig kartlegging.

På denne måten kan vi møte barna der de er i sin utvikling. ASQ- skjemaene kan også foreldre fylle ut hjemme, slik at vi sammen på foreldresamtaler kan prate om hvordan barnet er hjemme kontra i barnehagen. Deretter tilrettelegger vi best mulig for at barnet skal ha det best mulig.

For å sikre et best mulig tilbud til barnets oppvekst og utvikling, legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med faginstanser utenfor barnehagen.

Dersom som vi opplever at vi ikke blir noe klokere etter grovkartlegginger, observasjoner og samtaler med dere foreldre, har vi mulighet til å drøfte barn/saker i ulike forum. Vi kan drøfte barnet anonymt. Eller drøfte saken/barnet med navn, men da selvsagt med foreldresamtykke. Observasjoner av andre instanser i barnehagen vil ikke skje uten foreldresamtykke.

Vi samarbeider med tverrfaglig team i kommunen: PPT, helsestasjon, Barnevern og pedagogisk fagteam.

​Alle ansatte er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til Lov om barnehager §§21-23Dersom det er saker vi trenger å søke hjelp og støtte i fra disse instansene er det alltid etter samtykke og samarbeid med foreldre. 

NY I BARNEHAGEN

FORELDRESAMARBEID

 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven §1 Formål.) 
 
Vi i Engelsviken barnehage ønsker at det daglige samarbeidet mellom barnehage og hjem skal bygge på gjensidig respekt, åpenhet og tillit.

Vi vil gi foreldrene trygghet om at barnet deres blir sett og hørt i barnehagehverdagen.

Vi vil også at dere som foreldre føler at deres synspunkter blir hørt.

Terskelen for å ta opp ting med oss er veldig lav.

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt.

Vi gjennomfører 2 foreldremøter hvert barnehageår, et på høsten og et på våren.  Her blir det gitt info om barnehagehverdagen generelt, vår pedagogikk og prosjekter.

Barnehagen har foreldresamtaler ved juletider og før sommerferien.  

Vi vil at dere som foreldre skal ha minst en samtale om barnet deres i løpet av barnehageåret.

Årets 5 åringer må ha en samtale angående overgang barnehage til skole, her følger barnehagen kommunens rutiner.

 

 

 

FAU- Foreldrenes arbeidsutvalg.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

(Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.) 
 
Engelsviken barnehage har et Foreldreutvalg.

FAU tar imot innspill fra foreldrene og har noen aktiviteter i løpet av året.

2 av de representantene i FAU, blir med i SU som er barnehagens samarbeidsorgan.

FAU/SU skal fremme samarbeidet mellom barnehagen og foreldre.

Saker FAU tar opp med barnehagen skal gjelde flere enn 1 barn. I enkeltsaker ønsker vi å ha direkte dialog med dere foreldre.

SU er barnehagens samarbeidsutvalg og består av Styrer, representant fra personalet og 2 i fra FAU.

SU er med på å fastsette barnehagens årsplan.  

kontakt oss 

Engelsviken Barnehage As

Skolebakken 6

1628 Engelsviken 

Kontaktperson:

Styrer Lindis Dahlberg

Barnehagen: 69340430

Mobil: 95861246

Lindis@engelsvikenbarnehage.no

Åpningstider: 

 

Mandag- Fredag 07:00- 17:00

Takk for din henvendelse

bottom of page