top of page
OMSORG, UTVIKLENDE LÆRINGSMILJØ OG ENGASJERTE ANSATTE.
 

BARNEHAGENS VISJON:

OMSORG, UTVIKLENDE LÆRINGSMILJØ OG ENGASJERTE ANSATTE

 
Barna skal trives og ha det godt hos oss i Engelsviken barnehage.  Vi har barnas psykiske og fysiske helse i fokus. Barna
 skal få de beste betingelser for barns utvikling og en opplevelse av «Den gode barndom». Hos oss jobber vi konsekvent etter «til barnets beste».

Barna skal daglig møte engasjerte og påloggede ansatte som er deltakende i alle situasjoner.

Fra 2022 jobber vi i barnehagen med å sertifisere oss til å bli en EQ- barnehage. Vi har stort fokus på relasjonskompetanse, emosjonell utvikling og at barna skal oppleve å være gode nok i kraft av dem selv.

 

Vi SKAL være med på å gjøre et forskjell i barnas liv. 

ABOUT US

BARNEHAGENS HISTORIE 

Engelsviken barnehage As er en privat barnehage i idylliske Engelsviken ved kysten utenfor Fredrikstad.


I 2002 startet  Gro og Jon Arild Hansen opp Engelsviken barnehage i  hjemmet sitt

i julsedalen 9. På dette tidspunktet var det en liten familiebarnehage med kun 9 barn.

Barnehagen flyttet til gamle Engelsviken skole  i Skolebakken i august 2003.

Skolebygget var på denne tiden eiet av Fredrikstad kommune og var et flerbruksbygg i Engelsviken. Med bla frisør, speiderrom og pensjonisttreff i 2 etg omtrent 1 gang i måneden.


I 2004 var det stor etterspørsel etter flere barnehageplasser i Engelsviken og

barnehagen åpnet på nytt en ny liten småbarnsavdeling i julsedalen. 


August 2007 samlet vi begge avdelingene til 1 stor avdeling i skolebakken for 2-6 åringer da med Godkjenning for 30  barn.

Januar 2008 solgte Gro og Jon Arild barnehagedriften til Styrer Lindis Dahlberg og Thomas A. Wisur som driftet barnehagen videre. Barnehagen leide fortsatt kun 1. etg i skolebakken av kommunen.


August 2010: På grunn av fortsatt lange ventelister hos oss fikk vi endelig barnehagedrift i begge etasjer i skolebakken bygget.
Barnehagen fikk ny godkjenning for utvildelse av driften til 45 barn.

2011 solgte Fredrikstad kommune bygget til Engelsviken Barnehage As.

Barnehagebygget vårt er Gamle Engelsviken Skole i fra 1914.
Vi har totalrenovert mesteparten av barnehagebygget siden 2008. 

I 2015 ble  Barnehagedriften fusjonert i 2 nye selskaper.

Selve driften er etablert under Engelsviken Barnehage AS og Barnehagebygget under Skolebakken 6 AS.


Mars 2019 Har LIDA Holding AS kjøpt Skolebakken 6 AS av Wisur Holding AS

 

Eneste eier av hele barnehagen med både drift og bygg er nå styrer Lindis Dahlberg

 

BARNEHAGENS ORGANISERING AV AVDELINGENE

Barnehagen har 41 barn fordelt på 2 hovedavdelinger.
Tangloppa 3-5år: 26 Barn fordelt på 2 baser. (18 barn i 2. etg. og 8 barn i 1. etg. )
Sjøstjerna 1-2 år: har 15 Barn

Basene på Tangloppa: Oppebasen og nedebasen.
Begge basene er felles fra 7.00- 07:30 og fra etter 15.00- 17.00 i tillegg til at barna er i aldersinndelte grupper og andre aktiviteter på tvers av basene.


Sjøstjerna  og nedebasen disponerer  1. etg på 148 m2
Tangloppa som har avdelingen sin i 2.etg på 137 m2 


Uteområdet er inngjerdet og har et areal på ca 2,5 mål. 


Åpningstiden er fra 07.00 til 17.00
 

BILDEGLIMT

BILDEGLIMT

ET LITE INNBLIKK I VÅR HVERDAG I ENGELSVIKEN BARNEHAGE

BARNEHAGENS ANSATTE

Lindis  2022_edited.jpg

Barnehagens Eier og styrer: Lindis Dahlberg 

Lindis har 3 åring Bachelor Barnehagelærer HIØ med fordypning i musikk i 1998-2001.
Videreutdanning fra HIØ innen 6-10 år småskolepedagogikk. Barnehageledelse og Økonomistyring på BI Oslo 2013-2014.
Nasjonal Lederutdanning på BI Oslo 2017-2019 spesifisert for barnehagestyrere med fokus på kvalitetsutvikling og endringsledelse i egen barnehage.

Januar 2022 oppstart 3 årig EQ-terapeut deltidsutdanning på EQ- institutt i Oslo i forbindelse med sertifiseringen mot å bli en EQ-barnehage.

Lindis har jobbet i Barnehagen siden 2003.

Hun har vært Eier av barnehagen siden januar 2008. 

Ansatte på Sjøstjerna       1-2 åringer

inger marie okt 2022.jpg

Pedagogisk Leder:

Inger Marie Drøyvold   

Inger Marie var ferdig utdannet som barnehagelærer i 2002

og har jobbet i Engelsviken Barnehage siden 2010.

IMG_9258.jpg

Barnehagelærer:

Charlotte Grinaker

Charlotte var utdannet som barnehagelærer i 2010 og har jobbet hos oss siden hun var ferdig utdannet.

1.png

Pedagogisk medarbeider /Fast vikar.

Margareth Stene 

Startet å jobbe hos oss i 2004 og har jobbet hos oss fast fremt til august 2022.Da gikk Margareth av med Førtidspensjon. Vi er heldige som fortsatt har Margareth som vikar ved sykdom og annet fravær i bhg. fortsatt.

Per anders 2022.jpg

Pedagogisk medarbeider/ Fast vikar.

Per Anders Christensen 

Startet å jobbe hos oss som tilkallingsvikar i 2011. 

Per Anders har hatt 40% fast stilling på Sjøstjerna. Fra januar 2023 har Per Anders ønsket å gå tilbake til å være vikar. Slik at han nå brukes på begge avdelinger ved behov. 

Linn Anett 2022.jpg

Barnevernspedagog/ Pedagogisk medarbeider:

Linn Anett Sneve Hansen

Linn Anett har bachelor i barnevernspedagogikk.

Hun har vært ansatt hos oss som 100% fagarbeider siden 2017 på Sjøstjerna.

Pedagogisk medarbeider:

Martine Follestad 

Startet å jobbe hos oss som tilkaliingsvikar november 2018.

Martine fikk 100% fast stilling 01.08.2020 på Sjøstjerna.

Pedagogisk medarbeider

Viktoria Linea Steen

Startet å jobbe hos oss våren 2022 via bemanningsbyrået Barnehagevikarene. Fra Januar 2023 er Viktoria ansatt hos oss. Hun har jobbet 5 år i helse- omsorgsyrker, bla jobbet på barneskole. Viktoria har også årstudium i psykologi. 

ANSATTE
IMG_0579.jpg

Ansatte på Tangloppa   3-5 åringer

syss.png

Pedagogisk Leder: 

Malin Dahlberg Borge

Har jobbet i barnehagen siden 2005, hvor hun startet som assistent.

Hun tok barnehagelærerutdanningen deltid ved siden av jobben hos oss og var ferdig med sin bachelor i desember 2014. 

Barnehagelærer: 

Linn Marie Wasawas

Linn var ferdig med sin Bachelor barnehagelærer utdanning juni 2021. Hun startet å jobbe hos oss august 2021.

Ingelin.jpg

Pedagogisk medarbeider :

Ingelin Scheele

Ingelin startet å jobbe som tilkallingsvikar hos oss i mars 2010.

Hun fikk 80% fast stilling Januar 2012.

IMG_0572.jpg

Pedagogisk medarbeider:

Susann Pettersen

Startet som tilkallingsvikar hos oss i mars 2011.

Susann fikk fast 100% stilling august 2015. 

IMG_0596.jpg

Pedagogisk medarbeider/ fysioterapeut:

Anette Glåmseter

Anette startet hos oss som tilkallingsvikar i 2017. 

Barnehageåret 2018-2019 jobbet hun i en 100% ekstraressurs stilling på Sjøstjerna frem til august 2019.

Fra august 2020 har Anette 80% fast stilling på Tangloppa.

Anette er utdannet hudpleier og fysioterapeut.

Barnevernspedagog/ pedagogisk medarbeider:

Joanna lucyna kapusta

Joanna startet hos oss som vikar via personalhuset, og fikk fast stilling hos oss august 2022. Joanna er utdannet barnevernspedagog, hun har også master i kunst og kultur formidling. Joanna jobber 100% på tangloppa.

Kokk og pedagogisk medarbeider: 

Maja Bossum

Maja har master i ernæring og jobbet 3 år som kokk i barnhage før hun startet hos oss nå i november 2022. Maja har 60% kjøkken hvor hun lager deilig mat med barna, og så er hun 40% på avdeling ved utenom kjøkkentiden. 

INNLEDNING

Barnehagen er pålagt å følge departementets rammeplan for barnehager og barnehageloven. Årsplanen er barnehagepersonalets arbeidsverktøy med forankring i både rammeplan og barnehageloven. Årsplanen bruker vi i vår pedagogiske virksomhet gjennom hele året. 
 
I denne årsplanen viser vi til arbeidsmåter, valg og begrunnelser på hvordan vi jobber ut ifra barnehagens verdigrunnlag. Her dokumenterer vi hvordan vi jobber for å omsette rammeplanenes formål og innhold i vår pedagogiske praksis. I tillegg til Årsplan har vi flere planer avdelingsvis og på tvers av avdelingene i barnehagen.  
 
 
Barnehagens samfunnsmandat

«I samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek omsorg og danning skal sees i sammenheng» (Kunnskapsdepartementet 2017) 

Barnehageloven §1

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 
 

 

BARNEHAGENS VISJON:

«Omsorg, utviklende læringsmiljø og engasjerte ansatte». 

Hos oss skal alle foreldre oppleve å føle seg trygge på at vi ønsker det aller beste for barnet deres og setter barnas behov i første rekke.

Vi er en barnehage med fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, stolthet i jobben vår, godt arbeidsmiljø, engasjement, tilstedeværelse og humor i hverdagen.

 

Barnehagen skal bidra til barns trivsel og livsglede.  

Barna skal oppleve mestring og utvikle en god selvfølelse og selvtillit.

Barna skal oppleve at «jeg er bra nok»

Vi skal fremme vennskap og forebygge krenkelser og mobbing.

Vi har fokus på barnas Psykiske og fysiske helse. Vi har bla. ansatt en kokk som har master i ernæring for at vi skal tilby barna god og næringsrik mat hver dag. 

Engelsviken barnehage skal være et godt sted å være for barn og voksne.

 

 

 EQ- BARNEHAGE

Vi er i gang med å sertifisere oss til å bli en EQ- barnehage, det vil si fokus på utvikle barnas Emosjonelle intelligens. Barn tilegner seg ferdighetene som er knyttet til EQ-begrepet før syvårsalderen. Optimalt kan de i den alderen etablere en grunnfølelse av å være bra nok i kraft av den de er, dersom de møter voksne med anerkjennende tilnærming og som også er gode på å sette ord på følelser sammen med barnet.

Derfor er vi som barnehage veldig opptatt av hvordan vi ansatte møter barna til enhver tid og hvilket barnesyn de ansatte som jobber hos oss har.

Det essensielle i livet for de aller fleste, er å ha en nær og kjærlig relasjon til seg selv, slik at en kan skape en tilsvarende relasjon til de mennesker en ønsker å ha i livet sitt. For å kunne skape en slik relasjon trenger en å ha tilegnet seg språk og EQ- (emosjonell intelligens) til et visst nivå.

Hva er emosjonell intelligens (EQ)?

De fem ferdighetene som er knyttet til EQ-begrepet er:

•         innsikt i egne følelser

•         styring av følelser

•         motivering av seg selv

•         gjenkjennelse av følelser hos andre

•         kunsten å omgås andre mennesker


 

 

 BARNEHAGENS SATNINGSOMRÅDER  2022-23

 

Vi har valgt å jobbe ekstra med fagområdene «kropp, bevegelse, mat og helse» og «nærmiljø og samfunn» dette barnehageåret.  

Vi ønsker å være en barnehage som styrker barnas psykiske og fysiske helse. Ved måten vi møter barn på med vår EQ- kompetanse, fokus på bevegelse i nærmiljøet og et helsefremmende bra og variert kosthold.

 Vi har ansatt en kokk i barnehagen dette året. Hun har master i ernæring og har stort fokus på å lage sunn og ernæringsmessig bra mat fra bunnen av sammen med barna. Barna skal få mer kunnskap om hvor maten kommer ifra og kunnskap om at sunn mat kan bidra til bedre helse. De skal lære seg basiskunnskaper i matlaging og håndtere de ulike redskapene vi bruker til å lage mat. Det blir mat-grupper 3-4 dager pr uke. Hvor de skal lage varmmat og bake. Matlagingen vil være en del av vår progresjonsplan i barnehagen, slik at det er barna som går på Tangloppa som blir med på matlagingen. Våre 1 og 2 åringer får være med på dette når de starter på stor avdeling.

 

Vi er så heldige at barnehagen vår ligger plassert med kort vei både til skogen og stranda. Som en del av vår progresjonsplan har vi valgt at de minste barna 1-2 åringene har fokus på nærmiljøet nærmest barnehagen. At vi beveger oss lengre og lengre ut i fra barnehagen i takt med alder. Det betyr ikke at de minste aldri er ved sjøen, men at de er det i mindre grad enn de eldste. Vi har valgt at stor avdeling, våre 3-6 åringer skal ha ekstra fokus på stranda og livet i sjøen. Det betyr heller ikke at de eldste ikke går i skogen, vi legger opp til en god balanse mellom sjø og skog, men at det er mer fokus på det maritime nærmiljøet hos de eldste barna.


 

  BARNEHAGENS ÅRSPLAN 2022-23

ÅRSPLAN

Alle barn i Engelsviken Barnehage skal ha det godt.

Alle barn skal bli sett, hørt og inkludert i et fellesskap.

Alle barn skal oppleve læring ut fra egne forutsetninger 
 
 
 
OMSORG

Barn har rett til omsorg og nærhet. I barnehagen er det vår primæroppgave å gi akkurat det.

 Barns læring og utvikling er avhengig av en følelse av trygghet. Derfor kommer alltid omsorg i førsterekke.

Vi skal sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill.  
 
For å få trygge barn er vi helt avhengig av kompetente og sensitive voksne som gir barna den omsorgen de har

behov for. Omsorgen kommer til uttrykk i alle situasjoner i løpet av dagen. Når barna vet hvor de kan finne et fang og trøst er det også lettere å ta sjanser, å kaste seg inn i leken og gjøre nye erfaringer. 
 

 LEK

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  (Rammeplan 2017:20) 
 
Leken er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Det er i leken barna utvikler og videreutvikler

sine sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. Leken er også viktig for utvikling av selvfølelse og selvtillit.  

Det er i leken at barn legger grunnlaget for sosial kompetanse.

Barnet lærer seg å forholde seg til andre gjennom sosiale koder. Barns lek inneholder både glede og sorg, samarbeid, ekskludering, forhandlinger og makt-kamper.

Leken er barnas kilde til livslang læring på godt og vondt. 
 
For å etablere en god lekekultur spiller personalet en avgjørende rolle.

Personalet må ha forståelse, bevissthet og kunnskap om barns lek. Leken må få både rom og næring.

Det er de voksnes ansvar å se til at alle trives i leken og får delta ut i fra sine egne forutsetninger.

Det er viktig at ALLE barna får muligheten til å delta i lek å utvikle sin lekekompetanse og etablere vennskap.  
 
Vi velger leken fordi det er barnets «magiske arena». Leken er MAGI og personalets verktøy.

Gjennom samhandling i lek kan vi aktivt bruke lekearenaen til språkstimulering og Tidlig innsats.

Våre Observasjoner i leken er med på å planlegge og gjennomføre overganger i barnas utviklingsforløp og foreldresamarbeid.  
 
 

 LÆRING

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Barnehageloven §2) 
 
Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet.

Samtidig skal læring være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning.  
 
Barn har et generelt ønske om å utvikle seg, og i løpet av de første leveårene er læringspotensialet stort.

Barn lærer med hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  Vi vet at alle barn lærer uansett,

men for oss er det viktig å skape en positiv læring i barnehagen. Gjennom å ta utgangspunkt i hva barnet allerede mestrer, støtter vi og hjelper barnet til å utforske og nå nye mål og ferdigheter. 
 
Læring skal være lystbetont og for barn er LEK den mest lystbetonte læringen.  

Barnas nysgjerrighet på læring blir stimulert på en god måte sammen med reflekterte, engasjerte og tilstedeværende voksne i gode samspill.

Personalet legger til rette for et stimulerende miljø både inne på avdelingene og på uteområdet i barnehagen med materialer, situasjoner og redskaper som bidrar til meningsfulle samhandlinger og læringsprosesser.

Gjennom utforsking og samtale skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder.  

Vi undrer oss mye sammen i fellesskap og i mindre grupper for å oppdage og forstå sammenhenger,

utvide perspektiver og få ny innsikt. Den spontane undringen sammen med barna opplever vi som verdifull. 
 

DANNING

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger

og væremåter. Danning skjer i nære relasjoner til andre og på ulike arenaer gjennom hele livet.

Samspill med omgivelsene og med andre er en forutsetning for utvikling av meningsdanning, kritisk sans

og demokrati. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.

 

I felleskap med andre utvikler barn sin identitet og sin selvstendighet.  Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg.

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.  
 
De ansatte skal anerkjenne barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, og støtte barnas forsøk

på å skape mening i den verden de er en del av.  For å se progresjon innenfor områdene omsorg, lek, læring og danning, tar vi alltid utgangspunkt i barnas ståsted.

Vi tilbyr barna tilpassede læringsprosesser som fremmer trivsel og utvikling på alle arenaer. 
 
 

OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING

 

SOSIAL KOMPETANSE

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

 Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd.)  
 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd.)  
 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.

Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.  

Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.  Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring og deltakelse i fellesskapet.

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.  

Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte samspills-erfaringer.  

Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og samspill. 
 
I vår barnehage vil og skal vi ha ansatte som er engasjerte, tydelige, omsorgsfulle og

påloggede voksne sammen med barna.

Voksne som er bevisste på egne holdninger og er gode rollemodeller for barn og andre voksne.

Vi vil ha voksne som tør å gi av seg selv, vise empati, anerkjennelse og bygge opp et positivt selvbilde til menneskene rundt. 
 
Vi voksne setter grenser for barna, men grenser er ikke det samme som «å ikke få lov».

Det handler mer om å gi barna en forståelse av hva som er greit eller ikke greit å gjøre i samspill med andre,

og hva som er bra og hva som ikke er bra for det enkelte individ.

De voksne må veilede og klare å møte hvert enkelt barn på deres premisser og utviklingsnivå.

Vi er med på å skape selvstendige mennesker. 

 

 

 


VENNSKAP

Alle barn skal ha mulighet til å få en venn, opprettholde vennskap og være en venn.

Gode relasjoner til andre er avgjørende for om et barn skal lykkes i barnehagen og senere i livet.  

Vi jobber mye med å etablere gode relasjoner i barnegruppene. Noen barn trenger mer støtte enn andre til å etablere vennskap og opprettholde de.

Vi observerer barnegruppa hele dagen og ser om alle barna har noen å leke med.

Er det noen som trenger hjelp til å komme inn i leken? Er det noen som blir stengt utenfor leken?

Hvem har god leke-kompetanse og hvem trenger mer støtte?

Er det barn som blir ertet/ mobbet? Hvor kan vi se uheldige samspillmønstre? 
 
Ut i fra hvilke barn som vi ser trenger litt ekstra hjelp til å skape gode lekevenner og erfare god lek,

har vi etablert lekegrupper på stor avdeling. Disse lekegruppene er faste dager i uka og er satt sammen

ut ifra de barna som trenger ekstra støtte i leken og de barna som vil være gode leke-ressurser for de andre.

På den måten legger vi til rette for at alle barna opplever gode leke-situasjoner.

Vi kan tidligere forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre.  

 

Barnehagen har egen beredskapsplan: «Mobbing i barnehagen» Barns trivsel, de voksnes ansvar.  

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

Fra 1. januar 2021 kom det et nytt regelverk og nytt kapittel i barnehageloven som skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, men nå er forpliktelsen tatt inn i loven.

 

Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

 

Loven skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trygghet, trivsel og samspill i barnegruppa.

  SOSIAL KOMPETANSE OG VENNSKAP

 

DEMOKRATI OG BARNS MEDVIRKNING  

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering.

Barnets synspunkter skal tilleggesvekt i samsvar med dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)  
 

Barns medvirkning går i korte trekk ut på at alle barn uansett alder skal få være med på å påvirke egen hverdag. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Både kroppslig og språklig gir barn

uttrykk for hvordan de har det.

 

De yngste barna formidler sine synspunkter som oftest på andre måter enn ved verbalt språk alene.

Det krever at vi voksne er oppmerksomme på hvert enkelt barns uttrykksform for å kunne følge opp barnas behov. Det opplever vi at vi etterstreber i enhver situasjon i løpet av dagen. 
 
Vi er opptatt av å gi rom for innspill i fra barna.

Vi inkluderer barna i ulike gjøremål og gir barna mulighet til å være viktige bidragsytere i barnehagehverdagen.

I forhold til tema og aktiviteter er vi lydhøre for barns innspill.

Vi kan godt endre og legge til ulike tema når det fenger barna.  For eksempel månedens fredagsfest på stor avdeling er det barna i ulike grupper som er festkomite` og kommer med ønsker på festmaten, lekene og tema

for dagen. Da innenfor visse rammer, men det er barna som er planleggerne.

Vi er bevisste på at barnas innspill blir tillagt vekt etter alder og modenhet.

Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.  
 
Medvirkning er på mange måter en introduksjon til det demokratiske samfunnet vi lever i.  

Der alle har rett til å uttrykke meninger, alle har lik verdi og rett til å bli tatt hensyn til.  

Barna skal erfare at de blir sett og hørt og at deres stemme blir tatt på alvor.

De skal føle seg betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen. 
 
 
 
LIKESTILLING OG LIKEVERD

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.» (Rammeplan 2017: 10) 
 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å bidra til at barna for utvikle sin integritet.

Det er på den måten barna lærer å ta hensyn til både seg selv og andre.

Selv om alle mennesker er ulike og unike er vi alle like mye verdt. Barna skal få utvikle seg optimalt ut i fra

sine forutsetninger.

Alle barn skal oppleve at de har like muligheter og oppleve en god følelse av å være seg selv.

I møte med en «pålogget» voksen som støtter barnet og legger til rette for læring, er vi med på å bringe frem det beste i barnet. 

DEMOKRATI, BARNS MEDVIKRNING, LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIVSMESTRING OG HELSE

 

LIVSMESTRING OG HELSE

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.»  (Rammeplan 2017:11) 
 

I barnehagen skal vi ivareta barna som et «helt» menneske.

Med det mener vi at vi er med på bidra at barnet opplever «den gode barndom».

Vi skal bidra til at barn har det godt når det er i barnehagen.

En EQ-barnehage ivaretar også punktet Livsmestring og helse i Rammeplan for barnehager som sier at «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»  

Barnehagen er i en særstilling hvor vi observerer relasjoner barn/ foreldre/foresatte ved både henting og levering og i andre settinger i barnehagens regi.

Dette gir oss en mulighet for innblikk i barnas omsorg- og livssituasjon også utenfor barnehagen.

Personalet har et bevisst forhold til sin rolle og er godt kjent med opplysningsplikten til barnevernet.

Barnehagen har egen beredskapsplan for «Mistanke om, forebygging og avdekking av omsorgssvikt, seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet».  

I barnehagen skal barna ha mulighet for variert fysisk aktivitet og et sunt kosthold.  

Vi er mye på tur, har hinderløyper inne og ute.

Vi bruker også mye musikk til både dans og fysisk aktivitet og til bruk i hvilestund.  
 

Et sunt og variert kosthold er nødvendig for at barna skal få i seg næring til en lang og aktiv dag i barnehagen.

Barnehagen har fokus på å lage mat i fra bunnen av med rene råvarer, gi barna gode smaksopplevelser og bidra til matglede ved å skape en god og hyggelig atmosfære rundt måltid-situasjonen. Heldige er vi som har egen kokk til å hjelpe oss med dette. 

Barnehagen er godt kjent med sosial- og helsedirektoratets «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen». Barnehagen serverer lunsj og ettermiddagsmåltid med frukt, grønt og knekkebrød.

Varm lunsj har vi 3 dager pr. uke fra desember 2022.

Foreldrene må lage barnas matpakker til frokost.


 Engelsviken barnehage er en 5 om dagen- barnehage. Vi er ikke helt sukkerfrie, men sukkerredusert og har et stort fokus på frukt og grønt i barnehagens kosthold.

Det blir servert grønnsaker til alle måltider og frukt på ettermiddagen.

Alle bursdager blir også feiret med frukt og grønt. Info om 5 om dagen finner dere på: http://www.frukt.no/5-om-dagen-barnehage/om-og-hvorfor/ 

 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE INNHOLD

 

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet  (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) 
 

Barnehagen er definert som en del av utdanningssystemet i Norge.

Men barnehagen skal ikke være en mini-skole. Vi skal skille oss fra skolen med mer fokus på å «bygge»

små mennesker til å bli trygge selvstendige individer med god selvfølelse og selvtillit.  

Vi har stort fokus på omsorg, læring, lek og danning.

Samtidig som vi gir barna gode opplevelser og erfaringer innenfor alle rammeplanens fagområder.

Det å være en del av et utviklende læringsmiljø er med på å legge grunnlaget for senere utvikling og læring
 
 
FAGOMRÅDENE  

7 fagområder gir grunnlag for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 
 
• Kropp, bevegelse, mat og helse

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kunst, kultur og kreativitet

• Natur, miljø og teknologi

• Etikk, religion og filosofi  

• Nærmiljø og samfunn

• Antall, rom og form  
 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.

 At barn får rike, felles opplevelser og deler kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning

for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. 
 
Målene i våre planer retter seg mot barna som individer, barnas opplevelser og læring.

Det er selve læringsområdene og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med.

Her legger vi ikke vekt på resultatene, men prosessene. Det er veien vi går sammen som er viktigst. 
 
Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.

 


PERIODEPLANER  

I tillegg til denne årsplan utarbeider Tangloppa og Sjøstjerna egne periodeplaner for hvert barnehageår.

Periodene er delt opp i Høst, Jul, Vår og sommer.  

Planene går i dybden på planlagte tema og aktiviteter.

De viser til våre arbeidsmåter og metoder tilpasset barnegruppene på hver avdeling.

Samtidig som det står mer utfyllende om hvert fagområde som de jobber med innenfor perioden

 

 «VENNEGJENGEN»- PLAN

Barnehagens 5 åringer har sin egen plan for siste året i barnehagen før skolestart.

Her er det lagt ekstra vekt på at vi skal bidra til å bygge selvfølelse, selvtillit og stå-på vilje.

Vi har fokus på Impulskontroll, innordningsevne, arenakompetanse og egenledelse.

Slik at barna har et best mulig utgangspunkt for skolestart og livet videre. 
 

 
 
 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Vi lever i et digitalt samfunn og dette mener vi bør gjenspeiles i den digitale praksisen i det pedagogiske arbeidet. Barn har et grunnleggende uttrykksbehov og ved bruk av digitale verktøy kan vi bidra til barns lek,

kreativitet og læring. Barna får erfaring med å kommunisere med ulike språklige uttrykk.  
 
Barnehagen har digitalt fotokamera, I-pad, lydopptak, musikk- og lydanlegg, bærbare datamaskiner,

skannere og kopimaskin. Alle disse brukes i aktiviteter sammen med barna.

De ansatte er bevisste bruken av digitale verktøy og barnehagen har utarbeidet egne retningslinjer for

bruken av de i henhold til barns personvern, bevisst forhold til informasjonssøk, opphavsrett og kildekritikk. 
 
Barnehagen bruker www.mykid.no som en kommunikasjonskanal ut til foreldrene og for personalet.

 

Daglig blir barn logget inn og ut via dette systemet. Samtidig legger vi inn beskjeder og oppdaterer barnas

ferie/fri og fravær. Beskjeder kan også sendes via sms og epost. Her finner ansatte og foreldre alle viktige skriv,

 nyhetsbrev, månedsplaner og info i fra bhg. 
 
Barnehagen finner dere også på Facebook: Side «Engelsviken Barnehage».  

Vi har også en egen gruppe på Facebook:

«Engelsviken barnehage foreldre og personale» som er en lukket gruppe hvor FAU gjerne legger ut div.info

og alle foreldrene har mulighet til å kommunisere med hverandre.

Barnehagen har også egen instagram konto.

Vi vil presisere at vi fortsatt ser på den daglige kontakten og samtalen med foreldrene som viktigst

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine» (Rammeplan 2017:10) 
 
I barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv og naturen. 

Vi gir barna gode naturopplevelser i nærmiljøet og fremmer gode holdninger, verdier og praksis for et mer bærekraftig samfunn i barnehagen.

Vi er naturagenter på tur og plukker alltid opp søppel som ikke skal være i naturen.

Vi kildesorterer papir og avfall. Samtidig som vi har et bevisst fokus på bruken av blant annet papir og plast.

Siden vi bruker Mykid er nå all informasjon blitt papirløs.


 Barna skal få oppleve ansatte i barnehagen med bevissthet og engasjement rundt miljø og med omsorg til naturen

 BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER

 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Barnehagen er helt avhengig av å planlegge det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Det gjør vi for at vi skal tenke og handle langsiktig.

Samtidig som vi får en kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Alle våre planer er utarbeidet med faglig kompetanse om barns allsidige utvikling.

Planer baseres på observasjoner, refleksjoner og dokumentasjon rundt enkeltbarn og barnegruppen.

Planer tar også utgangspunkt i systematisk vurdering og samtaler med foreldre/ foresatte og barna selv.  
 
Personalet evaluerer barnehagens pedagogiske innhold gjennom hele året.

Vi reflekterer over egen praksis, fokuserer på aktivt holdningsarbeider og bevisstgjøring av vår barnehagehverdag.  Vi reflekterer i felleskap hele barnehagen, avdelingsvis og i fag-grupper.

 Formålet med vurderingsarbeidet vi gjør er at vi til enhver tid er sikre på at alle barn får et tilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
 
Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.  
 
«Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehage myndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen»  (Rammeplan 2017:39
 
Vi dokumenterer barnas arbeid og læringsprosesser.

Det gir oss et godt grunnlag for videre refleksjon og å se progresjon for enkeltbarn og hele barnegruppa.

Vi bruker barnesamtaler, lydopptak, video, bildedokumentasjon.  

Vi har utstillinger/bildevegger i barnehagen hvor vi viser noe av det vi har gjort.  

Vi har månedsplaner for barna.  

Hver avdeling har egne periodeplaner.  

Vi dokumenterer med bilder på Mykid.

Sjøstjerna har også MEG-perm som er en pedagogisk dokumentasjon til hvert enkelt barn.

Foreldrene har mulighet til å følge barnehagen via facebook og instagram

Vi gjennomfører brukerundersøkelser blant foreldrene 1 gang pr. år.

Vi bruker også kartleggingsverktøyet ECERS-metoden  for å kartlegge kvaliteten i barnehagen. 

NY I BARNEHAGEN? 

 

EN GOD START

Det første møtet med barnehagen skal oppleves som en god start på noe nytt.

Ikke bare på selve tiden i barnehagen, men også på den utviklingsprosessen barnet skal igjennom. Vi tar vår rolle som utviklingsarena på alvor. Barnehagen er en stor del av barnas liv. Vi vet at et foreldresamarbeid er avgjørende for barnets trivsel og vekst. 

 

FØR BARNET STARTER I BARNEHAGEN:

Styrer innkaller alle foreldre til en oppstart samtale i mai/juni før barnet skal starte i august. På denne måten blir styrer kjent med dere som foreldre og får informasjon om barnet som skal starte hos oss. Foreldrene får da også en mulighet til å stille spørsmål om det de lurer på i forhold til barnehagestarten og barnehagen generelt. For oss er denne samtalen et godt utgangspunkt for bra foreldresamarbeid og lavere terskel til å ta opp ting med styrer ved senere anledninger.
 


TILVENNING/ INNKJØRINGSPERIODEN

Innkjøringsperioden handler om å skape trygghet.

Både for barnet, foreldrene deres og for de som jobber i barnehagen. Det er vår jobb som omsorgspersoner i barnehagen å handle ut ifra barnas behov, og sørge for at relasjonene er preget av oppmerksomhet, empati og anerkjennelse. Vi jobber hele tiden med å lytte, tolke, forstå og se hvert enkelt barn. 
 

Som utgangspunktet hos oss:

Første dag i tilvenningen sammen med foreldrene, vi blir litt kjent med hverandre.

Dag to prøver barnet å være i barnehagen litt uten foreldrene og spiser lunsj sammen med oss.

Dag tre prøver vi at barnet sover her i barnehagen, og hentes etter sovetiden.

Dagene for barnet i barnehagen blir gradvis lengre. 
 
Det er veldig individuelt hvordan tilvenningen går og hvor fort barna blir trygge.

For noen kan de 3 dagene være «nok», mens andre trenger tilvenning over en lengre periode.

Vi ser an barnas behov og avtaler med foreldrene underveis i tilvenningsprosessen. 

 

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN

Barna i barnehagen er kjent med de ansatte i barnehagen siden vi er mye felles i uteperioden og ute på ettermiddagene. Ansatte hjelper også til på begge avdelinger ved sykdom/fravær i personalet. Barna kjenner selvsagt de voksne på sin avdeling best, men har samtidig et forhold til alle voksne.

For å trygge barnas overgang i fra liten til stor avdeling organiserer vi besøk på våren samme år som de skal bytte avdeling etter sommeren. Noen ganger flere småbarn av gangen og med en voksen i fra sin avdeling eller «alene» om de er klare for det.

Noen ganger er det også kun 1 barn av gangen som får gå på besøk.

Vi tilpasser her alltid ut ifra barns utgangspunkt. 
 
 
OVERGANGEN TIL SKOLE

Det å begynne på skole betyr starten på noe nytt for barna.

Vi ønsker å gi de en best mulig start på skolen med å forberede oss med ekstra fokus det siste året i barnehagen. 5 åringene har som nevnt tidligere i denne årsplanen, en egen vennegjeng-plan for hva de skal bygge erfaringer på før skolestart. Vi vil bidra til at barn opplever en god selvfølelse og selvtillit og at de får en genuin tro på at jeg er bra nok. 
Barnehagen følger Fredrikstad kommune sine retningslinjer i henhold til overgang i fra Barnehage til Skole. Barnehagen har egne overførings samtaler med foreldrene hvor vi sammen går igjennom et skjema som skal sendes til skolen før oppstart.

Alle opplysninger som blir sendt eller videreformidlet til skolen i fra barnehagen er med foreldrenes samtykke.  
 
5 åringene har 1 besøksdag på skolen sammen med personalet på våren.

Da sykler vi felles til skolen. Her blir vi tatt godt imot av 1. klasse, får en omvisning på skolen og får «jobbe» litt sammen med dem i klasserommet før vi spiser lunsj sammen.

Barna får være med på 1 friminutt før vi sykler tilbake til barnehagen.  

5 åringene har også 2 førskoledager i mai/juni hvor de er på skolen, men disse dagene er sammen med sine foreldre/foresatte. 
 
 
TVERRFAGLIG SAMARBEID

Vi ønsker til enhver tid å gi best mulig pedagogisk tilbud til alle barn. Observasjon i barnehagen er derfor helt nødvendig for oss for at vi til enhver tid skal kunne gi hvert enkelt barn en god oppfølgning ut i fra hvor barnet befinner seg i utviklingen sin.

Barnehagen bruker internt skjema ASQ og ASQ:SE ages and stages questionaries). Begge disse skjemaene er en grovkartlegging for å kunne se hvor barnet er i sin utvikling og i sosiale samspill. Vi bruker også skjema «ALLE MED» som er et skjema som tar for seg sosial kompetanse og vi bruker TRAS- skjema som er språklig kartlegging.

På denne måten kan vi møte barna der de er i sin utvikling. ASQ- skjemaene kan også foreldre fylle ut hjemme, slik at vi sammen på foreldresamtaler kan prate om hvordan barnet er hjemme kontra i barnehagen. Deretter tilrettelegger vi best mulig for at barnet skal ha det best mulig.

For å sikre et best mulig tilbud til barnets oppvekst og utvikling, legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med faginstanser utenfor barnehagen.

Dersom som vi opplever at vi ikke blir noe klokere etter grovkartlegginger, observasjoner og samtaler med dere foreldre, har vi mulighet til å drøfte barn/saker i ulike forum. Vi kan drøfte barnet anonymt. Eller drøfte saken/barnet med navn, men da selvsagt med foreldresamtykke. Observasjoner av andre instanser i barnehagen vil ikke skje uten foreldresamtykke.

Vi samarbeider med tverrfaglig team i kommunen: PPT, helsestasjon, Barnevern og pedagogisk fagteam.

​Alle ansatte er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til Lov om barnehager §§21-23Dersom det er saker vi trenger å søke hjelp og støtte i fra disse instansene er det alltid etter samtykke og samarbeid med foreldre. 

NY I BARNEHAGEN

FORELDRESAMARBEID

 

FORELDRESAMARBEID

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven §1 Formål) 
 

Vi i Engelsviken barnehage ønsker at det daglige samarbeidet mellom barnehage og hjem skal bygge

på gjensidig åpenhet og tillit.

Vi vil gi foreldrene trygghet om at barnet deres blir sett og hørt i barnehagehverdagen.

Vi vil også at dere som foreldre føler at deres synspunkter blir hørt.

Terskelen for å ta opp ting med oss er veldig lav.

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt.

Vi gjennomfører 2 foreldremøter hvert barnehageår, et på høsten og et på våren.  Her blir det gitt info om barnehagehverdagen generelt, vår pedagogikk og prosjekter.

Barnehagen har foreldresamtaler ved juletider og før sommerferien.  

Vi vil at dere som foreldre skal ha minst en samtale om barnet deres i løpet av barnehageåret.

Årets 5 åringer må ha en samtale angående overgang barnehage til skole, her følger barnehagen kommunens rutiner. 
 
 
FAU

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

(Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) 
 
Engelsviken barnehage har et Foreldreutvalg.

FAU tar imot innspill fra foreldrene og har flere aktiviteter i løpet av året.

 FAU skal fremme foreldrenes sak i SU.   SU er barnehagens samarbeidsutvalg og består av Styrer, representant fra personalet og 2 i fra FAU.

SU er med på å fastsette barnehagens årsplan.    

 

 

         

 

kontakt oss 

Engelsviken Barnehage As

Skolebakken 6

1628 Engelsviken 

Kontaktperson:

Styrer Lindis Dahlberg

Barnehagen: 69340430

Mobil: 95861246

Lindis@engelsvikenbarnehage.no

Åpningstider: 

 

Mandag- Fredag 07:00- 17:00

Takk for din henvendelse

bottom of page